ಬೊಕಾರೊ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು

Wedding photography, entire event

₹ 25,000 — 35,000

ಕಥೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ

₹ 20,000 — 1,00,000

Studio photography, per hour

₹ 3,000 — 10,000

Wedding photography, entire event

₹ 70,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, entire event

₹ 10,000 — 35,000

Wedding photography, entire event

₹ 20,000 — 35,000

ಫೋಟೋಬುಕ್

₹ 12,000 — 20,000

Wedding photography, entire event

₹ 25,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, entire event

₹ 25,000 — 35,000

Non-studio photography, per hour

₹ 500 — 1,000

Wedding photography, entire event

₹ 40,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, entire event

₹ 25,000 ಯಿಂದ

Wedding photography, entire event

₹ 35,000 ಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು 9 ತೋರಿಸಿ