બેન્ક્વેટ હોલ

Mansarovar Food Plaza

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

2 હોલ્સ 100, 250 લોકો

+91 93041 3 3473

Plot No.GD 4/5,City Center,Sector 4, Sector 4, Bokaro Steel City, Jharkhand 827004, India
+91 93041 33473
https://www.facebook.com/MansarovarFoodPlaza/
બેન્ક્વેટ હોલ