બેન્ક્વેટ હોલ

Utsav Mandap

વેજ પ્લેટ ₹ 350 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

2 હોલ્સ 50, 50 લોકો

+91 6542 23 3 229

He-18, City Center, Sector 4, Sector 4, Bokaro Steel City, Jharkhand 827004, India
+91 6542 233 229
બેન્ક્વેટ હોલ