બેન્ક્વેટ હોલ

Bandhan Banquet Hall

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

1 હોલ 800 લોકો

1 લૉન 1200 લોકો

+91 94717 8 6366

Sector 4, Bokaro Steel City, Jharkhand 827004, India
+91 94717 86366
https://www.facebook.com/bandhanbokaro/
બેન્ક્વેટ હોલ